29 grudnia 2014

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Oficjalne wyniki  konkursu plastycznego na projekt stroju balowego 
W SYLWESTROWA NOC.

I kategoria 5 -7 lat:

Katarzyna Łysiak - I miejsce
Stefania Nowara - II miejsce
Michalina Gumienna - III miejsce

II kategoria 8 - 10 lat:

Maria Śmietańska - I miejsce
Kamil Winczakiewicz - II miejsce 


III kategoria 11-13 lat:

Konstancja Kołton - I miejsce
Anna Baran - II miejsce

IV kategoria 14-16 lat:  brak prac

Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.


GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY
po odbiór nagród dziś 29 grudnia o godz. 16.30 w Bibliotece


23 grudnia 2014

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONKURSU PLASTYCZNEGO

Uprzejmie informujemy, że termin rozstrzygnięcia oraz opublikowania wyników konkursu plastycznego 
W SYLWESTROWĄ NOC
nastąpi w poniedziałek 29 grudnia o godz. 16.30

22 grudnia 2014

ŻYCZENIA

Wszystkim czytelnikom życzymy  Świąt Bożego Narodzenia
 wypełnionych magią, cudami, miłością
i oczywiście książkami.

4 grudnia 2014

Druk zgody do konkursu

Warunkiem uczestnictwa w konkursie plastycznym
W SYLWESTROWĄ NOC
jest dostarczenie podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) zgody.
Zgodę można wydrukować (proszę otworzyć dokument w nowej karcie i wydrukować) albo otrzymać w Bibliotece.
Konkurs plastyczny - REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU W SYLWESTROWĄ NOC


Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs W SYLWESTROWĄ NOC, ogłoszony na blogu Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu stroju balowego.

§ 2


Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 6, ul.Bytomska 8A, zwana dalej „Biblioteką”.

§ 3


Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4


Konkurs trwa od 06.12. 2014 do 20.12.2014 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU


§ 1


Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 5 do 16 lat, które złożą prace do 20.12.2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, Filia nr 6, ul. Bytomska 8A.

§ 2


Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Biblioteki, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do pierwszego stopnia pokrewieństwa.

§ 3


Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Biblioteka. Dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na blogu Biblioteki.III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU


§ 1


Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Jury.


W skład Jury wchodzą 3 osoby będące pracownikami Biblioteki.


§ 2


 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 • zapoznać się z Regulaminem Konkursu
 • dostarczyć do Biblioteki podpisaną przez prawnego opiekuna Zgodę na udział w konkursie W SYLWESTROWĄ NOC.
 • złożyć pracę konkursowe w Bibliotece. 1. Przedmiotem Konkursu jest jest wykonanie projektu stroju balowego dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub A3.
 2. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria 5 – 7 lat

II kategoria 8 – 10 lat

III kategoria 11 – 13 lat

IV kategoria 14 – 16 lat

Łącznie 12 nagród.

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie i złożenie prac konkursowych w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Bytomska 8A do 20.12 2014 r. do godziny 19.00 wraz z podpisaną przez prawnego opiekuna Zgodą na udział w konkursie.
 2. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić do 3 prac konkursowych.
 3. W Konkursie będą nagradzane najciekawsze i najstaranniej wykonane prace. Technika i materiał wykonania prac jest dowolny.
 4. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oraz jego opiekun prawny oświadczają i potwierdzają, że zgłoszona Praca Konkursowa jest autorstwa Uczestnika, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do pracy, w tym prawo do zgłoszenia jej na Konkurs.
 5. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji, mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu
 6. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, który zostanie użyty w celu stworzenia Prac Konkursowych, ponosi jej autor oraz jego prawny opiekun.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 23.12.2014 r. o godzinie 16.30 w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.
 8. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) zostaną opublikowane na blogu Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
 9. Prace konkursowe będą eksponowane w formie wystawy w Filii nr 6 ul. Bytomskiej 8A od 1.01.2015 do 14.02.2015 r.

IV. NAGRODY


§ 1


Fundatorem nagród jest Biblioteka. W konkursie przewidziano dwanaście nagród (po trzy w każdej kategorii wiekowej).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w dz. 2, § 1-3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach promocyjnych Biblioteki, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, m.in. na blogu Biblioteki, http://filia6mbp-katowice.blogspot.com.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oraz złożenie Pracy Konkursowej w Bibliotece jest równoznaczne ze zgodą na ewentualne opublikowanie wizerunku Pracy Konkursowej w materiałach promujących działalność Biblioteki niezależnie od formy ich wyrażenia i pola eksploatacji oraz zgodą na wykorzystanie prac podczas wystawy pokonkursowej w Filii nr 6 ul. Bytomska 8A.
 3. Druk zgody można pobrać na blogu http://filia6mbpkatowice.blogspot.com/ lub w siedzibie Filii nr 6.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na blogu Biblioteki. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 6. Organizator nie zwraca uczestnikom ani ich opiekunom prawnym prac konkursowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 10. Zasady Konkursu dostępne są na blogu Biblioteki 
   http://filia6mbp-katowice.blogspot.com
 11. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.


1 grudnia 2014

Uwaga! Konkurs plastyczny!


Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym
W SYLWESTROWĄ NOC


Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach Filia nr 6 
zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 lat do 16 lat 
do udziału w konkursie plastycznym na projekt stroju balowego.


format A4 lub A3, technika dowolna


Na podpisane prace ( imię, nazwisko, wiek) wraz ze zgodą rodzica czekamy do 20 grudnia 2014r.
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród 
23 grudnia o 16.30.

Regulamin wkrótce. 

 

26 listopada 2014

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Listopadowe zajęcia zdominowały MISIE !

Przedszkolaki...


  Dzieci szkolne
  prace plastyczne inspirowane czytanymi książkami:

WYSTAWKA DO ZOBACZENIA W BIBLIOTECE!


13 listopada 2014

Zaproszenie

Już dziś serdecznie zapraszamy 
25 listopada od godz.17.00
małych, średnich  
i troszeczkę większych na zabawę 
Skąd się wziął pluszowy miś?


5 listopada 2014

Porozmawiajmy o dzielnicy

Spotkanie z  przewodniczącym Rady Jednostki Pomocniczej Nr 11 Wełnowiec-Józefowiec,  działaczem kulturalnym i społecznikiem Markiem Nowarą zorganizowane we współpracy ze Śląską Fundacją Obywatelską Lex Civis zdominowały rozmowy o naszej dzielnicy. 
Nie mogło być inaczej - taki był cel spotkania. 
 więcej zdjęć https://www.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-nr-6/652088091481014?ref=hl


29 października 2014

Dobre maniery przedszkolaków

W tym miesiącu z czterema starszymi grupami przedszkolaków postanowiliśmy przypomnieć sobie zasady savoir-vivre. Rysowaliśmy podziękowania
 i przeprosiny, podawaliśmy sobie ręce, ocenialiśmy zachowanie Bolka i Lolka.