30 listopada 2015

Zgoda wymagana do konkursu plastycznego

Zgoda na uczestnictwo dziecka w imprezie i wykorzystanie jego wizerunku


Ja, niżej podpisany ………………………….…….......................................................zam. w.................... ………………………                                      (podać adres z kodem)                                                                                                      
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………...................................................
( Imię i nazwisko)
w konkursie plastycznym Czarodziejska codzienność organizowanym od 1 grudnia do 31 grudnia 2015 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach, Filię nr 6 ul. Bytomska 8A.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie portretu baśniowej postaci dowolną techniką plastyczną w formacie A4 , A3 lub A2.
Zasady Konkursu dostępne są na blogu Biblioteki http://filia6mbp-katowice.blogspot.com
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka wyłącznie na potrzeby promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, w tym na udostępnianie zdjęć i nagrań zawierających jego wizerunek na stronie www, fanpage
na Facebooku i blogach MBP.

Katowice, dnia ……………… …………………………..…………........................................................
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna dziecka)

Konkurs plastyczny

 

REGULAMIN KONKURSU CZARODZIEJSKA CODZIENNOŚĆ


Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs CZARODZIEJSKA CODZIENNOSĆ , ogłoszony na blogu Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie portretu baśniowej postaci.

§ 2


Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 6, ul.Bytomska 8A, zwana dalej „Biblioteką”.

§ 3


Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4


Konkurs trwa od 01.12. 2015 do 31.12.2015 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU


§ 1


Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 5 do 16 lat, które złożą prace do 31.12.2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, Filia nr 6, ul. Bytomska 8A.

§ 2


Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Biblioteki, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do pierwszego stopnia pokrewieństwa.

§ 3


Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Biblioteka. Dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na blogu Biblioteki.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU


§ 1


Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Jury.


W skład Jury wchodzą 3 osoby będące pracownikami Biblioteki.


§ 2


 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 • zapoznać się z Regulaminem Konkursu
 • dostarczyć do Biblioteki podpisaną przez prawnego opiekuna Zgodę na udział w konkursie .
 • złożyć pracę konkursowe w Bibliotece.

 1. Przedmiotem Konkursu jest jest wykonanie portretu baśniowej postaci dowolną techniką plastyczną w formacie A4 , A3 lub A2.
 2. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w czterech kategoriach wiekowych: I kategoria 5 – 7 lat, II kategoria 8 – 10 lat, III kategoria 11 – 13 lat , IV kategoria 14 – 16 lat. Łącznie 12 nagród.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie i złożenie prac konkursowych w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Bytomska 8A do 31.12 2015 r. do godziny 15.00 wraz z podpisaną przez prawnego opiekuna Zgodą na udział w konkursie.
 4. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić do 3 prac konkursowych.
 5. W Konkursie będą nagradzane najciekawsze i najstaranniej wykonane prace. Technika i materiał wykonania prac jest dowolny.
 6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oraz jego opiekun prawny oświadczają i potwierdzają, że zgłoszona Praca Konkursowa jest autorstwa Uczestnika, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do pracy, w tym prawo do zgłoszenia jej na Konkurs.
 7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji, mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu
 8. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, który zostanie użyty w celu stworzenia Prac Konkursowych, ponosi jej autor oraz jego prawny opiekun.
 9. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 5 stycznia 2016 r. o godzinie 17.00 w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach ul. Bytomska 8A.
 10. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) zostaną opublikowane na blogu Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
 11. Prace konkursowe będą eksponowane w formie wystawy w Filii nr 6 ul. Bytomskiej 8A od 05.01.2016 do 30.01.2016 r.

IV. NAGRODY


§ 1


Fundatorem nagród jest Biblioteka. W konkursie przewidziano dwanaście nagród (po trzy w każdej kategorii wiekowej).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w dz. 2, § 1-3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach promocyjnych Biblioteki, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, m.in. na blogu Biblioteki, http://filia6mbp-katowice.blogspot.com.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oraz złożenie Pracy Konkursowej w Bibliotece jest równoznaczne ze zgodą na ewentualne opublikowanie wizerunku Pracy Konkursowej w materiałach promujących działalność Biblioteki niezależnie od formy ich wyrażenia i pola eksploatacji oraz zgodą na wykorzystanie prac podczas wystawy pokonkursowej w Filii nr 6 ul. Bytomska 8A.
 3. Druk zgody można pobrać na blogu http://filia6mbpkatowice.blogspot.com/ lub w siedzibie Filii nr 6.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na blogu Biblioteki. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 6. Organizator nie zwraca uczestnikom ani ich opiekunom prawnym prac konkursowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 10. Zasady Konkursu dostępne są na blogu Biblioteki
   http://filia6mbp-katowice.blogspot.com
 11. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

27 listopada 2015

Warsztaty ilustracyjne...

...z Janem Bajtlikiem  twórcą książek dla dzieci,doktorantem ASP w Warszawie. 
Autorem Typogryzmola - książki, która wspomaga naukę czytania i wprowadza dzieci w świat typografii, koncentrując się na wyrazistych, inspirujących kształtach liter. 
Jan Bajtlik jest też  ilustratorem  książek Auto i Korek25 listopada 2015

Misiowy dzień

Zaprosiłyśmy dziś najmłodszych naszych czytelników na Misiową grę planszową, żeby wspólnie obchodzić Światowy Dzień Pluszowego Misia.


Nagrody też były!


19 listopada 2015

U "Jemiołuszek"

Padało dziś bardzo mocno, dlatego wyjątkowo odwiedziłyśmy 5.latki w przedszkolu i  przeprowadziłyśmy zajęcia pt. W krainie książkowych misiów. 
 

17 listopada 2015

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Zapraszamy serdecznie na biblioteczną grę dla dzieci z niespodzianką.

 25 listopada (środa) o godz. 17.00

Koniecznie zabierz swojego misia!

2 listopada 2015

Pierwsza edycja!
Zmierz się z uprzedzeniami to hasło przewodnie katowickiej edycji Żywej Biblioteki. 
Serdecznie zapraszamy w dniach 6 i 7 listopada, do Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 47 (Koszutka). W piątek z Żywymi Książkami można spotkać się w godz. od 14.00 do 19.00, w sobotę od 10.00 do 15.00.