25 marca 2019

Czerwony Kapturek na wesoło

Uczestnicy warsztatów teatralnych z homeschoolingu wystąpili  dziś przed młodszymi kolegami ze Żłobka i przedszkolakami ze świetlicy par. Św. Józefa Robotnika. 

czekamy na widzów!


20 marca 2019

Gryzmoły wyobraźni

Gryzmolić każdy może! Przekonały się o tym dzieci z grupy ,,Jaskółki". 
Razem z Gryzmołem odkryli co się może wydarzyć, kiedy rysunek zacznie żyć własnym życiem.  A razem z Inką przekonali się, że coś co wydawało się zniszczone i okropne może przerodzić się w coś pięknego.


19 marca 2019

Odkrywanie wiosny

Co świadczy o tym, że wiosna się zbliża? Grupa Sroczki zastanowiła się po czym poznać, że wiosna jest tuż, tuż . Wraz z Ropuchem i Żabkiem odkryli, że to czego szukamy daleko może skrywać ,,za rogiem" własnego domu.
18 marca 2019

Odkrywanie wiosny

Co to znaczy ,że coś jest ,,za rogiem"? Czy wiosna można chować się za budynkami? Razem z Gilami  szukaliśmy znaków wiosny wokół nas - tych widzialnych i tych słyszalnych.  A Ropuch i Żabek zabrali nas na pierwszy wiosenny spacer i okazało się, że to czego usilnie szukamy daleko może być tuż pod nosem.

16 marca 2019

Gryzmoł wyobraźni czyli co kryje się w dziecięcym rysunku.

Wraz z "Kukułkami" bawiliśmy się w gryzmolenie! Dzieci poznały Gryzmoła- rysunkowego bohatera malującego po każdej możliwej powierzchni oraz Inkę, której na pierwszy rzut oka nic nie wychodzi. 
Później dzieci same stworzyły swoje gryzmoły- wycinanki.15 marca 2019

Mały remont w Filii

Drodzy czytelnicy!
Realizujemy projekt z Budżetu Obywatelskiego.
Zapraszamy wcześniej po książki!
Co w trawie piszczy?

Tym razem małe Wróbelki przyjrzały bliżej mieszkańcom trawników. Poznały niektóre owady i dowiedziały dlaczego są tak pożyteczne. Dowiedziały się również dlaczego bociany nie zimują w Polsce oraz jakie stworzenia żyją wokoło, choć na pierwszy rzut oka są dla nas niewidoczne.


11 marca 2019

Co w trawie piszczy

Z grupą ,,Słowiki" szukaliśmy dzisiaj wiosny. Okazało się, że sporo żyjących na łące zwierząt można spotkać też w mieście, tuż obok nas.
Poznaliśmy również jak ważne są pszczoły i inne owady oraz dlaczego bociany nie mieszkają w miastach.

8 marca 2019

Odkrywanie wiosny

Grupa przedszkolna ,,Jemiołuszki" wraz z Ropuchem i Żabkiem  szukała pierwszych znaków wiosny.  Wspólnie wymienili po czym poznać wiosnę, co można robić wiosną oraz co to znaczy, że coś jest ,,za rogiem". Na zakończenie każdy namalował atrybuty wiosny.

5 marca 2019

Fotorelacja z zajęć

W ostatni dzień miesiąca lutego gościliśmy przedszkolaki z grupy "Sroczki" oraz ze świetlicy przedszkolnej grupę "Biedronki"
4 marca 2019

Konkurs dla dzieci i młodzieży! Regulamin.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literackim "Tamte lata" dotyczącym dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, którego rozstrzygnięcie nastąpi 8 czerwca br. podczas Dni Wełnowca-Józefowca. 
Wszelkich informacji udzielamy w bibliotece oraz telefonicznie 
32  204 - 11 - 71


REGULAMIN KONKURSU

TAMTE LATA

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs TAMTE LATA , ogłoszony na blogu Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie komiksu z historii Wełnowca-Józefowca.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 6, ul. Bytomska 8A, zwana dalej Biblioteką.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Konkurs trwa od 01.03.2019 do 08.05.2019 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 1

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 7 do 16 lat, które dostarczą prace do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, Filia nr 6, ul. Bytomska 8A.

§ 2

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Biblioteki, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do pierwszego stopnia pokrewieństwa.
§ 3
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Biblioteka. Dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 1
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Jury.
W skład Jury wchodzą 3 osoby będące pracownikami Biblioteki.
§ 2
1.    Aby przystąpić do Konkursu należy:
   Zapoznać się z Regulaminem Konkursu
   Dostarczyć pracę oraz podpisaną przez prawnego opiekuna zgodę na udział w konkursie Tamte Lata.
2.    Przedmiotem Konkursu jest napisanie opowiadania związanego z historią Wełnowca-Józefowca. Historia może być wykonana w formie obrazkowej (komiksie) albo zwykłym tekście z dołączonymi zdjęciami, rysunkami. Całość pracy nie może przekroczyć 8 stron w formacie A4.  Zachęcamy do opisania nieznanych dotąd historii.
3.    W Konkursie zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w dwóch kategoriach : I kategoria –  Komiks, II kategoria – Opowiadanie,  z uwzględnieniem podziałów wiekowych 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, oraz 13 – 16 lat. Łącznie 18 nagród.
Prace konkursowe, które otrzymają pierwsze miejsce zostaną wydrukowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w liczbie 3 szt. i umieszczone w księgozbiorze Filii nr 6.
4.    Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie i złożenie prac konkursowych w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Bytomska 8A do 08.05.2019 r. do godziny 19.00 wraz z podpisaną przez prawnego opiekuna Zgodą na udział w konkursie.
5.    Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić  jedną pracę konkursową.
6.     Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oraz jego opiekun prawny oświadczają i potwierdzają, że zgłoszona Praca Konkursowa jest autorstwa Uczestnika, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do pracy, w tym prawo do zgłoszenia jej na Konkurs.
7.    Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, który zostanie użyty w celu stworzenia Prac Konkursowych, ponosi jej autor oraz jego prawny opiekun.
8.    Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 08.06.2019 r. w czasie trwania Dni Wełnowca-Józefowca zorganizowanych przy Ośrodku Sportowym Kolejarz, Katowice ul. Alfreda 1.
9.    Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) zostaną opublikowane na blogu Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach http://filia6mbpkatowice.blogspot.com/

IV. NAGRODY

§ 1

Fundatorem nagród jest Miejska Biblioteka Publiczna. Biblioteka zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania nagród.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w dz. 2, § 1-3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach promocyjnych Biblioteki, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, m.in. na blogu Biblioteki http://filia6mbpkatowice.blogspot.com/
2.    Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oraz złożenie Pracy Konkursowej w Bibliotece jest równoznaczne ze zgodą na ewentualne opublikowanie wizerunku Pracy Konkursowej w materiałach promujących działalność Biblioteki niezależnie od formy ich wyrażenia i pola eksploatacji oraz zgodą na wykorzystanie prac podczas wystawy pokonkursowej w Filii nr 6 ul. Bytomska 8A.
3.    Zasady Konkursu dostępne są na blogu Biblioteki. Druk zgody można pobrać na blogu http://filia6mbpkatowice.blogspot.com/ lub w siedzibie Filii nr 6 ul. Bytomska 8A Katowice.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na blogu Biblioteki. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
5.    Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
6.    Organizator nie zwraca uczestnikom ani ich opiekunom prawnym prac konkursowych.
7.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
8.    W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
9.    W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
10.                       Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
  

VI ZAŁĄCZNIK
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Imię i Nazwisko Uczestnika Konkursu………………………………………………………
Numer telefonu do opiekuna prawnego Uczestnika………………………………………….
adres e-mail……………………………………………………………………………..
Ja (imię , nazwisko)………………………………………………...wyrażam / nie wyrażam/ zgodę/y  na udział oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w Konkursie TAMTE LATA zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filię nr 6 ul. Bytomska 8A Katowice.
Równocześnie wyrażam zgodę na  umieszczenie  na stronie internetowej jego  imienia i nazwiska w  przypadku wyłonienia jako laureata Konkursu.

……………………                                                   ……………………………………………
/miejscowość, data/                                                   /podpis rodzica/opiekuna prawnego