14 marca 2016

Uwaga! Biblioteka zamknięta!

Szanowni  czytelnicy!
Informujemy, że od 14 marca do 23 marca 2016r Filia nr 6 będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych (skontrum). 
Przepraszamy za utrudnienia.  
Do biblioteki zapraszamy w Wielki Czwartek 24 marca o godz. 8.00

9 marca 2016

Teatrzyk Kamishibai

KAMISHIBAI - sztuka teatralna na papierze. To tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach. 
Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru (27 marca) przedszkolaki miały okazję zobaczyć ten obrazkowy teatr w naszej bibliotece.


1 marca 2016

UWAGA ! Konkurs plastyczny

 Ogłaszamy konkurs dla uczniów klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej Nr 17


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się afiszowy konkurs plastyczny Poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić, ogłoszony w Szkole Podstawowej Nr 17 ul. Dekerta 1 w Katowicach oraz na blogu Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie afisza (plakatu) upamiętniającego jedno wydarzenie, w którym uczestniczył Tadeusz Kościuszko.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 6, ul. Bytomska 8A, zwana dalej „Biblioteką”.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Konkurs trwa od 01.03. 2016 do 05.04.2016 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 1

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej Nr 17, którzy złożą prace do 31.03.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, Filia nr 6, ul. Bytomska 8A.

§ 2

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Biblioteka. Dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na blogu Biblioteki.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 1

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Jury.

W skład Jury wchodzą 3 osoby będące pracownikami Biblioteki.

§ 2

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 • zapoznać się z Regulaminem Konkursu
 • dostarczyć do Biblioteki podpisaną przez prawnego opiekuna Zgodę na udział w konkursie Poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić
 • złożyć pracę konkursową w Bibliotece.
 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie afisza (plakatu) upamiętniającego jedno wydarzenie, w którym uczestniczył Tadeusz Kościuszko dowolną techniką plastyczną w formacie nie mniejszym niż A3.
 2. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w trzech kategoriach klasowych: I kategoria klasa IV SP, II kategoria klasa V SP, III kategoria klasa VI SP. Łącznie 9 nagród.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie i złożenie prac konkursowych w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Bytomska 8A do 31.03. 2016 r. do godziny 19.00 wraz z podpisaną przez prawnego opiekuna Zgodą na udział w konkursie.
 4. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić do 3 prac konkursowych.
 5. W Konkursie będą nagradzane najciekawsze i najstaranniej wykonane prace. Technika i materiał wykonania prac jest dowolny.
 6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oraz jego opiekun prawny oświadczają i potwierdzają, że zgłoszona Praca Konkursowa jest autorstwa Uczestnika, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do pracy, w tym prawo do zgłoszenia jej na Konkurs.
 7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji, mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu
 8. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, który zostanie użyty w celu stworzenia Prac Konkursowych, ponosi jej autor oraz jego prawny opiekun.
 9. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 05.04.2016 r. o godzinie 16.30 w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.
 10. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) zostaną opublikowane na blogu Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
 11. Prace konkursowe będą eksponowane w formie wystawy w Filii nr 6 ul. Bytomskiej 8A od 5.04.2016 do 20.04.2015 r.

IV. NAGRODY

§ 1

Fundatorem nagród jest Biblioteka. W konkursie przewidziano dwanaście nagród (po trzy w każdej kategorii klasowej).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w dz. 2, § 1-3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach promocyjnych Biblioteki, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, m.in. na blogu Biblioteki, http://filia6mbp-katowice.blogspot.com.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oraz złożenie Pracy Konkursowej w Bibliotece jest równoznaczne ze zgodą na ewentualne opublikowanie wizerunku Pracy Konkursowej w materiałach promujących działalność Biblioteki niezależnie od formy ich wyrażenia i pola eksploatacji oraz zgodą na wykorzystanie prac podczas wystawy pokonkursowej w Filii nr 6 ul. Bytomska 8A.
 3. Druk zgody można pobrać na blogu http://filia6mbpkatowice.blogspot.,w siedzibie Filii nr 6 oraz bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 17 ul. Dekerta 1 w Katowicach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na blogu Biblioteki. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 9. Zasady Konkursu dostępne w siedzibie Biblioteki oraz w bibliotece szkolnej (Szkoła Podstawa nr 17 ul. Dekerta 1 w Katowicach).
 10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

  Zgoda na udział w Konkursie (istnieje możliwość odbioru zgody w Filii nr 6):